– Gospodarka odpadami

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO SŁUŻĄCEGO DO PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 20.09.2019 r. wpłatę za odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych należy dokonywać bezpośrednio na nowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Nielisz bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji:

22 9628 0007 0000 0013 2000 0480 lub gotówką w BS Nielisz z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata. Wpłat można również dokonywać u sołtysów.

WAŻNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Gmina Nielisz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.) :

 • podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik.
 • miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest składowisko odpadów komunalnych – Kolonia Dębowiec gm. Skierbieszów,
 • podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z póź. zm ) jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory będą odbierane z tzw. “wystawek” wystawionych do ciągów komunikacyjnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wg. harmonogramu odbioru odpadów ustalonego na 2019 rok.

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać:

 • w sklepie w momencie zakupu nowych urządzeń tego samego typu (na zasadzie wymiany 1 za 1 – stary sprzęt za nowy). Uwaga: Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie lub uzgodnić ze sprzedawcą w sklepie (sprzedawca może pobrać opłatę za transport i odebrać zużyty sprzęt przywożąc nowy do domu klienta).
 • do punktów serwisowych zajmujących się naprawą zepsutych urządzeń, wówczas, gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna. Uwaga: Serwisant może jednak odmówić przyjęcia elektrośmieci, gdy klient przyniesie sprzęt z zamiarem pozbycia się go a nie naprawy, oraz gdy stare urządzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników serwisu.

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Nielisz z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 211 )

Urząd Gminy Nielisz zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 roku

 

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od 1 lutego 2020 r. w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów wynosi:

 • 20 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • 40 zł od osoby miesięcznie w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
 • 50 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie, w którym zamieszkuje trzy lub więcej osób – w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • 100 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie, w którym zamieszkuje trzy lub więcej osób – w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

 1. za I kwartał do 10 marca br.
 2. za II kwartał do 10 czerwca br.
 3. za III kwartał do 10 września br.
 4. za IV kwartał do 10 grudnia br.

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany stawki opłaty nie mają obowiązku składania nowych deklaracji !!!

Nowe deklaracje należy złożyć jeśli nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby powinny złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Opłatę należy bez dodatkowego wezwania wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nielisz w Banku Spółdzielczym w Nieliszu nr konta: 22 9628 0007 0000 0013 2000 0480 lub u inkasenta.

 

Bank Spółdzielczy w Nieliszu nie pobiera żadnych opłat od wpłat na rachunki bankowe gminy.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

Szanowni Mieszkańcy Gminy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne

Zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.): “Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”.

Gospodarstwo rolne, w której zamieszkuje rodzina prowadząca gospodarstwo rolne klasyfikuje się jako:

 1. Nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.
 2. Część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być zakwalifikowana do tej kategorii. Zużyty olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach, folie po tunelach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być zaliczone do kategorii odpadów komunalnych.

 

W związku z pkt. 2 odpady powstające w tej części gospodarstwa rolnego są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie zamieszkania ludzi.

Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nielisz jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik tel. 500140873.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY W NASZEJ GMINIE

Czy wrzucając do pojemnika na odpady papier, butelki szklane, tworzywa sztuczne lub metalowe puszki pamiętamy o tym, że wyrzucamy cenne surowce wtórne, które mogą być odzyskane i wykorzystane? Czy pamiętamy, że surowce te po zmieszaniu z innymi odpadami będą trudne do odzyskania i jeżeli trafią na składowisko, to zanieczyszczą środowisko? Sposobem na odzyskanie przydatnych do recyklingu odpadów jest ich selektywne zbieranie, czyli gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów:

 

PAPIER

(worek koloru niebieskiego)

SZKŁO BEZBARWNE (worek koloru białego)

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (worek koloru żółtego)

WRZUCAMY

opakowania z papieru lub tektury,

gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

plastikowe opakowania po napojach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, puszki po napojach (sokach), puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. po szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)

NIE WRZUCAMY

papier powlekany folią i kalkę, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety

szkło żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, termometry, strzykawki, monitory, lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra, witraże, fajans, porcelana, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach

strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, styropian

WAŻNE!

Zadbaj żeby makulatura nie była mokra, tłusta i zabrudzona aby razem z papierem do worka nie trafiały żadne zanieczyszczenia mechaniczne (np. tekstylia, szkło, piasek, zmieszane odpady komunalne), chemiczne (np. kleje i farby), usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

Usuń z opakowań pozostałość zawartości-dokładne mycie nie jest konieczne, nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.

Zgnieć tworzywa sztuczne ( butelki PET ) przed wrzuceniem do worka i nie zakręcaj zakrętek, wrzuć czyste opakowania – dokładne mycie nie jest konieczne.

Pozostałe odpady wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, które nie nadają się do recyklingu i będą przetwarzane w spalarniach. Chodzi m.in. o śmieci zabrudzone, z zawartością, której nie mogliśmy wyodrębnić :

 • brudne odpady z papieru, tworzyw sztucznych, szkła
 • uszkodzone naczynia ceramiczne ( porcelana, duralex, arcoroc )
 • zużyte tekstylia, odzież
 • pampersy
 • opakowania farmaceutyczne
 • folie aluminiowe

Do pojemników na odpady komunalne nie należy wrzucać:

 • szkła okiennego i samochodowego, zbrojonego
 • zużytych żarówek, świetlówek, kineskopów
 • pojemników po smarach, puszek po lakierach i farbach

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały w kompostowniach ( np. usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów).

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia.

Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony (o średnicy max. do 120 cm). – mieszkańcy mogą przekazać Firmie EKO-KRAS Sp. z o.o. w Kraśniku na zasadzie wystawki przed każdą posesję. Terminy odbioru wymienionych frakcji są podane w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

NIE ODBIERAMY OPON ROLNICZYCH I OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.

Zużyty sprzęt oddany do punktu zbierania powinien być kompletny. Gdy jest źle zagospodarowany lub amatorsko zdemontowany może zanieczyszczać środowisko oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, ponieważ trujące substancje zawarte w mechanizmach urządzeń łatwo wydostają się na zewnątrz.

Firma zajmująca się wywozem odpadów na terenie Gminy Nielisz :

EKO – KRAS SP. Z O.O. W KRAŚNIKU

UL. MARII KONOPNICKIEJ 27 D

23-210 KRAŚNIK

e-mail : eko-kras@wp.pl

www.ekokras.pl

tel.: (81) 825-59-66

kom.: 500 140 873

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Sprawozdanie Wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018

Wróć go góry